Regulamin melt museum

I. Przepisy ogólne

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) obowiązuje na terenie przestrzeni Melt Museum przy ul. Pl. Powstańców Warszawy 2a
 2. Regulamin jest wydany przez podmiot prawny (zwanej dalej: „Muzeum”), tj. przez spółkę: MELT IMMERSIVE MUSEUM SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. HOŻA 1/11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 7011141742, (zwaną dalej: „Muzeum”).
 3. Muzeum posiada osobowość prawną.
 4. Do celów niniejszego dokumentu “Gość” oznacza każdą osobę odwiedzającą wystawę Muzeum i każdą osobę uczestniczącą w wydarzeniach organizowanych w Muzeum.
 5. Muzeum jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 10-22 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach 10-22. Ostatnie wejście dla Zwiedzających jest na godzinę (60 min) przed zamknięciem. 
  1. Muzeum zastrzega sobie prawo do zamknięcia i otwarcia muzeum w innych terminach niż wymienione w punkcie 
 6. Muzeum nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby z jakąkolwiek niepełnosprawnością wchodzą na własną odpowiedzialność.
 7. Korzystanie z szatni jest bezpłatne. Szatnia nie jest nadzorowana i za pozostawione cenne przedmioty Muzeum nie odpowiada. W sytuacji zgubienia/uszkodzenia klucza do szafki wezwanie ślusarza odbywa się na koszt Zwiedzającego.
 8. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Muzeum nie odpowiada.
 9. Pracownicy Muzeum nie mają obowiązku posiadania reszty do wydania zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego. 
 10. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Muzeum, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego zamknięcia przestrzeni wystawienniczej i elementów wystaw dostępne są w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum lub w mediach społecznościowych.
 11. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Poprzez zaakceptowanie zaproszenia oraz wstęp na Imprezę osoba przebywająca na Terenie Imprezy wyraża zgodę na utrwalenie jej wizerunku oraz jego rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora w zakresie wykraczającym poza zakres art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). 

II. Bilety

 1. Ze względu na wielkość Muzeum i charakter ekspozycji, istnieją ograniczenia co do liczby zwiedzających, którzy mogą jednocześnie przebywać w przestrzeni wystawienniczej. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia wpuszczania zwiedzających w  przypadku przekroczenia limitu zwiedzających.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych pomieszczeń wystawienniczych i elementów ekspozycji.
 3. Bilety ze zniżką są sprzedawane wyłącznie po przedstawieniu ważnego dokumentu uprawniającego posiadacza do zniżki.
 4. Informacje dotyczące grup osób uprawnionych do zniżek oraz rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienie dostępne są na stronie internetowej Muzeum.
 5. Zakupiony bilet uprawnia do jednorazowego wstępu. Opuszczenie budynku wiąże się brakiem możliwości ponownego wejścia na tym samym bilecie wstępu.
 6. Zwiedzający jest zobowiązany do zachowania dowodu zakupu na czas zwiedzania.

III. Sprzedaż biletów stacjonarnych

 1. Informacje dotyczące organizowanych przez Muzeum wydarzeń dostępne są na stronie internetowej Muzeum.
 2. Bilety można nabyć na stronie meltmuseum.com, w kasie Muzeum lub na stronie internetowej going.pl.
 3. W kasie Muzeum można  dokonać płatności gotówką w polskich złotych i kartą – informacje o akceptowanych typach kart dostępne są w kasie i na stronie internetowej Muzeum.
 4. Ceny biletów dostępne są w kasie Muzeum. Ceny wstępu na poszczególne wydarzenia publikowane są również na stronie internetowej Muzeum. Informacje o grupach Zwiedzających, którym przysługują ulgi lub wolny wstęp, dostępne są w kasie biletowej.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych opłat niż zawarte w cenniku na wstęp na poszczególne imprezy organizowane przez Muzeum lub odbywające się w Muzeum.
 6. Ze względu na przepisy BHP Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania liczby biletów, które mogą być sprzedawane.
 7. Cena podana w momencie zakupu jest ostateczna.
 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 9. Muzeum wystawia faktury VAT zgodnie z terminami i warunkami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa. Muzeum jest upoważnione do wystawiania faktur elektronicznych i przesyłania ich w formie plików PDF na adres e-mail Nabywcy. Faktury VAT mogą być wystawiane wyłącznie na nazwisko osoby, która dokonała zakupu.
 10. W przypadku zamknięcia Muzeum z przyczyn od Muzeum niezależnych (katastrofy, kataklizmy, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa itp.) płatności dokonywane gotówką i kartą są zwracane w kasie Muzeum.

IV. Sprzedaż biletów internetowych

 1. Zakup biletów online odbywa się przez stronę internetową https://meltmuseum.com/ i oznacza zaakceptowanie regulaminu wybranej atrakcji
 2. Zakup biletu online jest możliwy po dokonaniu rejestracji na stronie https://meltmuseum.com/ i zaakceptowaniu klauzul dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz po dokonaniu płatności za pomocą systemu Przelewy24, którego właścicielem jest PayPro S.A.
 3. Poprzez system sprzedaży online można kupić bilety uprawniające do jednorazowego wstępu na wystawę Melt Museum
 4. Aby dokonać zakupu należy podać poniższe informacje:
      1. imię i nazwisko
      2. adres e-mail
 5. Aby otrzymać fakturę VAT należy skontaktować się mailowo pod adresem: biuro@meltmuseum.com
 6. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną.
 7. Opłata za zakup biletów online dokonywana jest wyłącznie za pomocą systemu going.pl 
 8. W ciągu 30 min od chwili zakończenia zakupu online system wyśle na podany w profilu adres skrzynki pocztowej wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie i numer transakcji oraz zapisane w formacie PDF bilety elektroniczne. 
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupu online wymagają zgłoszenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu zakupu. 
 10. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@meltmuseum.com lub pisemnie na adres siedziby Melt Museum.
 11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego. Informacja o decyzji w sprawie reklamacji jest przekazywana na piśmie lub mailowo.
 12. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego środki zostaną zwrócone na konto bankowe z którego została dokonana płatność.

V. Zasady zamówienia

 1. Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania poleceń pracowników Muzeum w zakresie zamówień.
 2. Dzieci do lat 13 mogą zwiedzać wystawę wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
 3. Zorganizowane grupy dzieci są zobowiązane do pozostawania przez cały czas pod opieką osoby dorosłej.
 4. W Muzeum działa system nadzorowania, który nagrywa i przechowuje obrazy.
 5. Sprzęt muzealny może być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
 6. Korzystanie z toalet jest ograniczone do osób odwiedzających Muzeum lub biorących udział w jego imprezach.
 7. Zabronione jest:
  1. wnoszenie do Muzeum bagażu o wymiarach większych niż 55 x 35 x 20 cm. Dopuszcza się wnoszenie torebek, bagażu oraz innych przedmiotów przez rodziców i opiekunów dzieci z problemami zdrowotnymi. 
  2. wnoszenie przedmiotów, które mogą przeszkadzać innym Zwiedzającym poprzez zabrudzenie, uszkodzenie lub które mogą zabrudzić lub uszkodzić sprzęt Muzeum;
  3. wprowadzanie zwierząt bez smyczy i kagańca. Właściciele ponoszą odpowiedzialność za szkody lub zabrudzenia spowodowane przez zwierzę;
  4. spożywanie żywności i napojów;
  5. palenie papierosów i e-papierosów w Muzeum;
  6. dotykanie eksponatów, których dotykanie jest zakazane;
  7. opieranie się na gablotach;
  8. bieganie;
  9. krzyczenie;
  10. wchodzenie  w miejsca z zakazanym wstępem;
  11. dotykanie urządzeń służących do stabilizacji warunków klimatycznych oraz urządzeń chroniących kolekcję;
  12. robienie zdjęć i nagrywanie filmów przy użyciu statywu lub oraz robienie zdjęć lub nagrywanie filmów w sposób naruszający postanowienia punktu 8 poniżej; każde wykorzystanie zdjęć i filmów jest możliwe wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w prawie autorskim; Zwiedzający jest świadomy, że ekspozycja Muzeum jest chroniona prawem autorskim, a Regulamin Zwiedzającego nie wiąże się z jakąkolwiek licencją dla Zwiedzającego; zabronione jest fotografowanie i nagrywanie systemu nadzorowania;
  13. utrudnianie pracownikom Muzeum wykonywanie obowiązków służbowych i w jakikolwiek inny sposób utrudnianie funkcjonowania Muzeum;
  14. wchodzenie do Muzeum pod wpływem alkoholu lub substancji nielegalnych, zachowywanie się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób lub eksponatów, utrudnianie doświadczeń innym Zwiedzającym, wywoływanie zakłóceń porządku publicznego, odbieganie od przyjętych norm higieny osobistej;
  15. organizowanie publicznych zgromadzeń, zebrań publicznych, prowadzenie działalności handlowej, dystrybucja reklamy lub ogłoszeń oraz prowadzenie jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej bez zgody Muzeum.
 8. Fotografowanie i nagrywanie wideo wykonywane w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej lub w celach innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga zgody Muzeum. Informacje można uzyskać kontaktując się mailowo: biuro@meltmuseum.pl.
 9. W przypadku naruszenia przez Zwiedzającego postanowień Regulaminu, może on zostać poproszony o opuszczenie Muzeum przez pracownika Muzeum lub pracownika ochrony, do czego powinien się zastosować w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji Zwiedzającym nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 10. W przypadku grup zorganizowanych opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za grupę oraz wyrządzone przez nią szkody. Rezerwacji grupy można dokonać telefonicznie bądź mailowo. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez podania przyczyny.

VI. Reklamacje

 1. Zwiedzający mogą składać skargi na działalność Muzeum, jego program i obsługę klienta.
 2. Reklamacje można przesyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@meltmuseum.pl
 3. Reklamacje muszą zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres (pocztowy lub elektroniczny) oraz opis przedmiotu reklamacji.
 4. Jeżeli dane zawarte w reklamacji są niewystarczające, Muzeum zwraca się do reklamującego o podanie wymaganych informacji. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Muzeum w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres podany w reklamacji. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo złożone reklamacje, w szczególności w przypadku podania przez Zwiedzającego nieprawidłowych lub nieprawdziwych informacji.
 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje przesłane pocztą elektroniczną, które zostały przefiltrowane przez system antyspamowy Muzeum.
 6. Decyzja Muzeum dotycząca reklamacji jest ostateczna. Nie narusza to ustawowych uprawnień Zwiedzającego wynikających z Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).

VII. Przepisy końcowe

 1. Regulamin zwiedzania jest dostępny na stronie internetowej Muzeum, a jego wydruk jest dostępny w kasie biletowej.
 2. Treść tego dokumentu można w każdej chwili wydrukować, zapisać na urządzeniu  lub pobrać ze strony internetowej Muzeum.
 3. W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży, strony będą dążyć do polubownego rozwiązania problemu.
 4. Każdy Zwiedzający ma prawo do korzystania z pozasądowych metod rozpatrywania skarg i  roszczeń. Zwiedzający może skorzystać z mediacji. Listy regularnych mediatorów i istniejących centrów mediacyjnych są dostarczane i udostępniane przez szefów odpowiednich sądów rejonowych.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Zwiedzających.
 6. Regulamin wszedł w życie z dniem 26 września 2023 roku.