Regulamin serwisu

Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych melt museum (zwanych dalej poniżej łącznie „stroną internetową”).

1. Postanowienia ogólne

Strona internetowa jest obsługiwana przez MELT IMMERSIVE MUSEUM SP. Z O.O..

Strona internetowa melt musem, znajdująca się pod adresem https://meltmuseum.com/ jest nieodpłatną usługą informacyjną, polegająca na dostarczeniu w sposób usystematyzowany informacji o aktualnej, zrealizowanej i planowanej działalności, ofercie, organizacji i strukturze melt museum, przy wykorzystaniu technologii www.

Z usługi strony internetowej korzystać może każdy, dysponujący odpowiednimi środkami do komunikacji internetowej.

Korzystanie ze strony internetowej jest równoważne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a MELT IMMERSIVE MUSEUM SP. Z O.O. na realizację powyżej opisanej usługi.

Korzystanie ze strony internetowej melt museum jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym Regulaminem przed skorzystaniem z naszej strony internetowej.

Regulamin obowiązuje także w przypadku korzystania ze strony internetowej melt museum lub poszczególnych jej części za pośrednictwem innych stron internetowych, które zapewniają dostęp do strony melt museum, w całości lub w części.

2. Prawa własności

Wszelkie prawa do znaków, prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej melt museum (a także organizacja i układ tej strony) należą do MELT IMMERSIVE MUSEUM SP. Z O.O. lub do właścicieli licencji/znaków/treści, które udzieliły melt museum zgody na ich wykorzystanie. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie, w całości lub w części, treści strony internetowej w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody dyrekcji melt museum.

3. Dozwolony sposób korzystania

Sposób korzystania z zawartości strony internetowej, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, cytowanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w celu niekomercyjnym, jest dozwolone na zasadzie licencji, tj. z podaniem autora i źródła.

Ze strony internetowej można korzystać wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz w wyżej opisanych, prawnie dozwolonych celach.

W szczególności korzystający wyraża zgodę na następujące warunki:

3.1. Nie wolno korzystać ze strony melt museum w sposób naruszający prawa innych osób.

3.2. Nie wolno wykorzystywać urządzeń, mechanizmów, oprogramowania ani innych skryptów, które mogłyby zakłócać działanie strony melt museum. Dotyczy to także przesyłania plików zainfekowanych wirusami.

3.3. Nie wolno podejmować działań, które bezzasadnie lub nadmiernie obciążałyby infrastrukturę strony internetowej melt museum.

3.4. Nie wolno blokować, nadpisywać ani modyfikować treści wygenerowanych przez melt museum, ani zakłócać działania strony internetowej w żaden inny sposób.

3.5. Nie wolno powielać informacji znajdujących się na stronie internetowej w celach komercyjnych. W szczególności nie wolno kopiować, rozpowszechniać, wykorzystywać w inny sposób ani powielać treści pochodzących ze strony internetowej melt museum przy pomocy „robotów”, innych mechanicznych technik wyszukiwania ani innych mechanizmów automatycznych.

3.6. Nie wolno uzyskiwać, ani próbować uzyskać, nieuprawnionego dostępu do którejkolwiek z naszych sieci w jakikolwiek sposób.

4. Konsekwencje niewłaściwego korzystania ze strony internetowej

Bez uszczerbku dla innych naszych praw (niezależnie od tego, czy wynikają one z ustawy czy z innych przepisów), w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do strony internetowej melt museum.

5. Zmiany na stronie internetowej

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania ulepszeń i zmian w zakresie informacji, usług, produktów oraz innych treści znajdujących się na stronie internetowej melt museum, w dowolnej chwili i bez zapowiedzi.

6. Linki do innych stron internetowych

Strona internetowa może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez melt museum. O ile nie wskazano inaczej, nie polecamy żadnych z tych stron i niniejszym jednoznacznie dystansujemy się od wszelkich treści zawartych na tych stronach. Oświadczenie to ma zastosowanie do wszystkich linków do stron zewnętrznych zamieszczonych na stronie internetowej melt museum oraz wszelkich treści na stronach, do których prowadzą te linki.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

melt museum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość informacji dostarczanych przez osoby trzecie (np. współpracujących z nami partnerów, instytucje, organizacje etc.). Wyklucza się roszczenia wobec melt museum z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne oraz spowodowane skorzystaniem lub nieskorzystaniem z podanych informacji, chyba że po stronie melt museum doszło do umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

8. Przechowywanie adresów IP

Gdy odwiedzasz stronę internetową melt museum nasz serwer może automatycznie zapisać adres IP Twojego dostawcy internetu, stronę, z której nastąpiło przejście na naszą stronę, strony odwiedzone przez Ciebie w naszym serwisie oraz datę i czas trwania wizyty. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu zastrzegamy sobie prawo wykorzystania zapisanego adresu IP przy dochodzeniu roszczeń na gruncie prawa cywilnego oraz w związku z dochodzeniem prowadzonym w sprawie karnej.

9. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest jednym z priorytetów melt museum. Szczegółowe informacje o sposobie ochrony danych osobowych zawarta jest w Polityce Prywatności.

10. Przerwy Techniczne

melt museum dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu była bezpieczna. Zastrzegamy sobie możliwość wyłączenia dostępu do strony internetowej bez wcześniejszego uprzedzenia, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych.

11. Postanowienia końcowe

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania oraz informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować na adres e-mail biuro@meltmuseum.com

W przypadku jakichkolwiek sporów mogących  wyniknąć z realizacji umów pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Administratora.

Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a zawartość strony nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 przywołanej w niniejszym punkcie ustawy.

melt museum zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie meltmuseum.com i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.